OQ-BILIM
» » Подготовительные курсы

1000 мест !!! Подготовительные курсы на базе высших учебных заведений Республики Казахстана!!!

1000 мест в подготовительные отделения высших учебных заведений Республики Казахстан. 

Подготовительная программа предназначена для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан. 

Условия участия:
Подача документовС 5 августа по 5 сентября. 
Перечень:
1) заявление о приеме в произвольной форме;
2) нотариально заверенный (или удостоверенный в загранучреждении Республики Казахстан) перевод документа об образовании и приложения к нему на государственном или русском языке;
3) копию документа, удостоверяющего личность владельца документа об образовании;
4) 6 фотокарточек размером 3x4;
5) медицинская справка формы 086-У.
Тестирование пройдет в период с 10 по 15 сентября календарного года. 

Кандидат, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить удостоверение личности (паспорт). 
Количество задач на комплексном тестировании для  участия в программе:
1)по математической грамотности - 20 заданий;
2)по образовательной грамотности (язык обучения) - 20 заданий.
 Продолжительность тестирования составляет 1 час 20 минут.

Получите всю необходимую информацию 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007406


Список вузов за прошедший учебный год:
1.Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
2.РГП НА ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»
3.Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова
4.Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева
5.Государственный университет имени Шакарима города Семей 
6.Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова 
7.Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
8.Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата
9.Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова
10.Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати
11.Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова 
12.Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави
13.Инновационный Евразийский университет 
14.Университет «Сырдария»
15.Восточно – Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева
16.Павлодарский государственный педагогический университет 
17.Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова 
18.Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 
19.Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет

1000 орын!!! Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының базасындағы дайындық курстары !!!

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне 1000 орын.

ЖОО-дың дайындық бөлімдері шетелдіктер мен Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ азамат және Қазақстан Республикасының тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар үшін. 

Құжат қабылдау уақыты: 5 тамыздан 5қыркүйекке дейін. 
ЖОО-лардың дайындық бөлімдеріне түсу үшін шетелдіктер мен Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адам және Қазақстан Республикасының тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғалар мынадай құжаттарды ұсынады:
1) еркін түрде жазылған қабылдау туралы өтініш;
2) білім туралы құжаттың және оған қосымшаның мемлекеттік және/немесе орыс тіліндегі нотариалды расталған (немесе Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемелерінде куәландырылған) аудармасы

3) білім туралы құжат иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4) 3х4 көлеміндегі 6 фотосурет;
5) № 907 бұйрықпен бекітілген 086-У нысанындағы медициналық анықтама.
ҰБТ күнтізбелік жылғы 10 – 15 қыркүйек аралығында өткізіледі.
         ҰБТ-ға келген талапкер жеке куәлігін (төлқұжатын) көрсетуі тиіс 
         Білім беру дайындығының деңгейін арттыру бойынша оқу үшін ҰБТ тапсырмаларының саны:
      1) математикалық сауаттылық бойынша
      2) оқу сауаттылығы бойынша (оқу тілі)
      ҰБТ ұзақтығы - 1 сағат 20 минут.


Міндетті түрде толық ақпарат алыңыз 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007406

Өткен оқу жылындағы университеттер тізімі:
1.Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
2.Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
3.Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова
4.Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева
5.Государственный университет имени Шакарима города Семей 
6.Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова 
7.Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
8.Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата
9.Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова
10.Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати
11.Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова 
12.Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави
13.Инновационный Евразийский университет 
14.Университет «Сырдария»
15.Восточно – Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева
16.Павлодарский государственный педагогический университет 
17.Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова 
18.Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 
19.Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет

1000 free tutorials for
the preparatory program
Preparatory departments of institutions of higher education in the Republic of Kazakhstan.
The preparatory departments of universities are aimed at foreigners, non-Kazakhstanis and stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan. 
Date to get the document: from August 5 to September 5.
Foreign citizens and stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan who are not citizens of the Republic of Kazakhstan must submit the following documents for admission to educational institutions of universities:
1)an application for free writing;
2)the notarized (or certified by foreign institutions of the Republic of Kazakhstan) translation of the certificate of education and its annexes in the state and/or Russian language;
3)a copy of the document certifying the identity of the holder of the certificate of education;
4)6 photos 3x4;
5)a medical certificate formed 086-U, approved by order No. 907.
CT will take place from September 10 to September 15 of the calendar year.
       Any candidate who has come for complex testing must show an identity card (passport)
      The number of CT tasks for training to improve the level of readiness for education:
      1) 20 for mathematical literacy;
      2) 20 for educational literacy (language of learning).
      The duration of CT is 1 hour and 20 minutes.
Get all the information you need.
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007406
List of universities for the previous academic year:
1. Al-Farabi Kazakh University
2. L.N.Gumilyov Eurasian National University
3. S. Amanzholov East Kazakhstan State University 
4. M. Kozybayev North Kazakhstan State University 
5. Shakarim Semey State University
6. Ye.A. Buketov Karaganda State University 
7. S. Toraigyrov Pavlodar State University 
8. Korkyt Ata Kyzylorda State University 
9. Sh. Ualikhanov Kokshetau State University 
10. M.Kh. Dulati Taraz State University 
11. M.Auezov South Kazakhstan State University 
12. H.A. Yasavi International Kazakh-Turkish University 
13. Innovative University of Eurasia
14. Syrdariya University
15. D.Serikbayev East Kazakhstan State Technical University
16. Pavlodar State Pedagogical University
17. Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University 
18. K.Zhubanov Aktobe Regional State University 
19. Kazakh Humanitarian and Law Innovation University
Партнеры
Серіктестер
Partners
Вверх страницы ЖОҒАРЫҒА Top of page